زنان ۲۱ درصد کل مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی

سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی که حمایت‌های ویژه‌ای از نیمی از جمعیت کشور را به عهده دارد، ۱۴ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۹۹۴ نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش دارد که در این میان تعداد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز قابل توجه است زیرا سه میلیون و ۲۸۹ هزار و ۱۷۷ نفر پرونده فعال مستمری دارند.

به گزارش آتیه آنلاین، این اطلاعات براساس داده‌های آماری سازمان تأمین‌اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۹ استخراج شده است این در حالی است که اکنون و براساس اعلام آماری این سازمان، حدود چهار میلیون نفر از جمعیت ۴۵ میلیون نفری افراد تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی را بازنشستگان تشکیل می‌دهند.

براساس داده‌های آماری سازمان تأمین‌اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۹، در مجموع بیش از ۲ میلیون و ۲۰۶ هزارنفر معادل ۶۷ درصد مستمری‌بگیران را بازنشستگان، بیش از ۱۴۱ هزارنفر معادل چهار درصد نیز مربوط به از کارافتادگان و در حدود ۹۴۱ هزارنفر با ۲۹ درصد کل مستمری‌بگیران را فوت‌شدگان تشکیل می‌دهند که در این میان ۱۱درصد از بازنشستگان، هشت درصد از کارافتادگان و کمتر از ۲ درصد فوت‌شدگان زن هستند.

کل زنان مستمری بگیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ۲۱ درصد شامل بازنشستگان، از کارافتادگان و فوت‌شدگان هستند که نسبت جنسی مرد به زن در میان بازنشستگان برابر هشت، از کارافتادگان برابر ۱۳ و فوت‌شدگان معادل ۶۱ است.

۵۱ درصد بازنشستگان پیش از موعد
در مجموع ۴۹ درصد بازنشستگان را بازنشستگان عادی و ۵۱ درصد نیز بازنشستگان پیش از موعد هستند،‌ میانگین سنی بازنشستگان نیز برابر ۶۴.۷ سال، از کارافتادگان برابر ۵۵.۶ سال و بازماندگان نیز ۴۸.۵ سال است. 

براساس اطلاعات و آمار موجود میانگین سن برقراری بازنشستگان ۵۶.۵ سال و ازکارافتادگان ۴۳.۵ سال است. میانگین سن فوت افراد متوفی نیز ۶۰.۶ سال است.

همچنین میانگین سابقه پرداخت حق بیمه بازنشستگان ۲۳.۲ سال، ازکارافتادگان ۱۰.۱ سال و فوت شدگان معادل ۱۴.۲ سال است.

پرتکرارترین اساس برقراری در مورد بازنشستگان مربوط به مقررات ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، برای ازکارافتادگان مقررات مربوط به قانون تأمین اجتماعی در مواد ۷۱، ۷۳ و ۷۵ و برای فوت شدگان نیز بند یک ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی بوده است.

۷۴ درصد بازنشستگان، ۷۵ درصد از ازکارافتادگان و ۸۱ درصد فوت شدگان پیش از برقراری مستمری بیمه شده اجباری بوده اند.

میانگین سن برقراری مستمری در بانوان ۵۴.۳ سال 
در حال حاضر تعداد بازنشستگان مرد بیش از یک میلیون و ۹۶۶ هزارنفر معادل ۸۹.۱ درصد و میانگین سن برقراری بازنشستگی این افراد نیز ۵۶.۸ سال و میانگین سن فعلی آنها ۶۵.۲ سال و میانگین سابقه اصلی و ارفاقی آنها ۲۳.۸ سال و میانگین مستمری دریافتی آنها نیز ۲۶ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۲۳۰ ریال است.

اما این آمار در حوزه بانوان کمی متفاوت تر است، به طوری که ۲۳۹ هزار و ۵۰۱ زن معادل ۱۰.۹ درصد کل بازنشستگان را تشکیل می‌دهند که میانگین سن برقراری مستمری آنها ۵۴.۳ سال، میانگین سن فعلی آنها ۶۰.۹ سال و میانگین سابقه آنها نیز ۱۷.۶ سال و میانگین مستمری دریافتی آنها نیز ۱۹ میلیون و ۶۴ هزار و ۹۱۲ ریال است.

این آمارها نشان می‌دهد که تعداد بانوانی که از خدمات بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند هستند، هم از نظر سنی برقراری بازنشستگی و سن فعلی و سابقه اعداد و آماری پایین‌تر دارند و به همین دلیل میزان مستمری دریافتی آنها نیز کمتر است.

هفت درصد از کارافتادگان زن هستند 
در آمار از کارافتادگان سازمان تأمین اجتماعی نیز رقم بانوان در حدود ۱۰هزار نفر معادل هفت درصد است که ۹۳ درصد دیگر را مردان با بیش از ۱۳۱ هزارنفر تشکیل می‌دهند در این زمینه نیز میانگین سابقه ازکارافتادگان مرد ۱۰.۲ سال و برای بانوان ۸.۷ سال است.

در بخش فوت‌شدگان نیز مردان ۹۸.۴ درصد با آمار حدودی ۹۲۷ هزارنفر و بانوان با ۱.۶ درصد کل فوت‌شدگان و تعداد بیش از ۱۵ هزارنفر این بخش را تشکیل می‌دهند که میانگین سنی مردان ۶۰.۶ سال و بانوان با ۵۸.۱ سال نیز است اما میانگین سابقه مردان با ۱۴.۲ سال و زنان با ۱۱.۶ سال قابل تامل است.

در مجموع تعداد کل مستمری بگیران تأمین اجتماعی با ۳ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۱۷۷ نفر و میانگین سن برقراری ۵۷.۱ سال و میانگین سن فعلی ۵۷.۲ سال و میانگین سابقه اصلی و ارفاقی ۲۰ سال نیز قابل تامل است.

در آمار و ارقام سازمان تأمین اجتماعی درباره مستمری بگیران، آمار بازنشستگان عادی و پیش از موعد نیز نشان می‌دهد که مردان با ۹۰.۱ درصد و تعداد حدودی ۹۸۰هزار نفر بیشترین آمار این نوع بازنشستگی را به خود اختصاص داده‌اند که رقم بازنشستگی عادی بانوان نیز ۱۰۷ هزار و ۱۰۴ نفر معادل ۹.۹ درصد کل این نوع بازنشستگی در تأمین اجتماعی است.

۱۱.۸ درصد بانوان بازنشسته پیش از موعد هستند
در بخش بازنشستگی پیش از موعد اما آمار حاکی ازاین است که بانوان ۱۱.۸ درصد با تعداد ۱۳۲ هزار و ۳۹۷ نفر از کل بازنشستگان پیش از موعد در تأمین اجتماعی هستند که مردان ۹۸۷ هزار و ۱۳۳ نفر با ۸۸.۲ درصد کل بازنشستگان پیش از موعد را به خود اختصاص داده‌اند.

بانوان در بخش توزیع فراوانی و میزان شاخص‌های بیمه‌ای بازنشستگان نیز در رده سنی ۳۵ تا ۳۹ سال تنها یک زن با حدود ۰.۶ درصد، سن ۴۰ تا ۴۴ سال ۲ هزار و ۳۹۱ زن معادل ۲۹ درصد، ‌۴۵ تا ۴۹ سال نیز ۱۳ هزار و ۷۵۰ زن با ۲۴.۳ درصد کل بازنشستگان در این رده سنی، ۵۰ تا ۵۴ سال بانوان ۱۱.۵ درصد با آمار ۲۲ هزار و ۹۸۰ نفر،‌ ۵۵ تا ۵۹ سال نیز در بخش بانوان ۷۴ هزار و ۱۷ نفر معادل ۲۱.۹ درصد، ۶۰ تا ۶۴ سال نیز ۱۱.۱ درصد با رقم آمار ۶۴ هزار و ۸۲۶ زن، ‌۶۵ تا ۶۹ سال نیز ۷.۲ درصد بانوان با آمار ۳۳ هزار و ۲۴ زن، در رده سنی ۷۰ تا ۷۴ سال نیز ۵.۵ درصد با آمار ۱۳ هزار و ۹۸۵ نفر و در رده سنی ۷۵ تا ۷۹ سال نیز ۵ درصد و تعداد هفت هزار و ۳۹۷ نفر و در رده سنی ۸۰ تا ۸۴ نیز تعداد بانوان چهار هزار و ۱۴۷ نفر معادل ۴.۴ درصد و در سن ۸۵ و بیشتر نیز ۲ هزار و ۹۸۳ نفر معادل ۴.۵ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.


بازنشستگی ۱۹  زن در سن ۸۵ سالگی 
آمار جالب‌تر این است که ۱۸ زن در سن کمتر از ۳۵ سال و ۱۹ زن معادل ۵.۳ درصد در سن ۸۵ و بیشتر و نیز ۱۹ زن معادل ۲.۴ درصد کل بازنشستگان در سن برقراری بازنشستگی قرار گرفته‌اند.

 در بخش سابقه پرداخت حق بیمه نیز شاخص‌های بیمه‌ای بازنشستگان نشان می‌دهد که تعداد زنانی که سابقه ۱۰ تا ۱۴ سال سابقه پرداخت بیمه داشته‌اند، ۱۰۷ هزار و ۶۵۶ نفر معادل ۲۱.۴ درصد و ۳۵ سال سابقه پرداخت و بیشتر نیز بانوان با یک هزار و ۷۹۸ نفر معادل ۱.۳ درصد کل بازنشستگان را تشکیل می‌دهند.

نوع بیمه بانوان پیش از برقراری بیمه تأمین‌اجتماعی
نوع بیمه بانوان پیش از برقراری بیمه تأمین اجتماعی در بخش بازنشستگی نیز در نوع خود جالب است که در بخش بیمه اجباری ۱۴۶ هزار و ۵۶۶ زن، اختیاری ۱۸ هزار و ۶۴۰ زن، حرف و مشاغل آزاد نیز ۱۴ هزار و ۵۱۰ نفر، رانندگان حمل بار بین شهری ۱۸ زن، رانندگان حمل مسافر بین شهری ۵۶ زن و نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب و هنرمندان ۱۴۲ زن هستند.

البته بافندگان قالی، قالیچه،‌ زیلو و گلیم نیز یک هزار و ۲۴۶ زن،‌ در بخش هنرمندان یک زن، اتباع بیگانه پنج زن، مددجویان پنج هزار و ۹۶ زن،‌ کارگران ساختمانی سه زن، قالیبافان شناسه‌دار ۴۶ هزار و ۸۴۳ زن، مددجویان مشمول یارانه ۸۸۵ زن، زنان سرپرست خانوار مشمول یارانه پنج هزار و ۸۳ نفر، مربیان مهدهای کودک خود مالک مشمول یارانه ۳ زن، پدیدآورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانه ۱۷ زن، رانندگان درون شهری ۴۲ زن، ‌بیمه کارفرمایان صنفی ۱۸۳ زن، کارفرمای صنفی کم درآمد سه زن، خادمان ثابت مساجد ۱۴۸ زن و ایرانیان خارج از کشور ۱۱ زن هستند.

سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر ۵۳ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و خدمات ۱۸ گانه خود را بدون اتکا به بودجه دولتی در بخش بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی و فرهنگی را به افراد تحت پوشش ارائه می‌دهد. 

گزارش از مهناز بیرانوند

کد خبر: 51871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 5 =