علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار