بیشترین حوادث کار متوجه مجردان است

جدیدترین داده‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه آسیب‌های شغلی مربوط به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، بیشترین تعداد افراد حادثه‌دیده تحت پوشش این سازمان را در بین گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ ساله مجرد معرفی می‌کند.

به گزارش آتیه آنلاین، سازمان تأمین اجتماعی به دنبال رسالت و وظایف تعریف شده در حوزه‌های بازنشستگی، حمایتی، درمانی و بیمه‌ای و ارتباط گسترده با شرکای اجتماعی به‌ویژه نیروی کار تحت پوشش، خدمات گسترده‌ای به آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از کار را ارائه می‌دهد.

خدمات درمانی، برقراری‌های حوزه ازکارافتادگی، بازماندگی و پرداخت مستمری مربوطه و دیگر حمایت‌های قانونی از آسیب‌دیدگان حوادث کار، خانواده و بازماندگان آنان نیز بخشی از خدمات قابل ارائه سازمان تأمین اجتماعی در حوزه حوادث ناشی از کار محسوب می‌شوند.

پوشش تقریبی تمامی نیروی کار کارگری شاغل در کشور با جمعیتی بالغ بر ۱۴ میلیون نفر، گستره عظیم ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به جامعه کارگری و آسیب‌دیدگان شغلی این جمعیت بزرگ، هزینه‌کرد بالای این بخش، ضرورت وجود این مجموعه خدمات و البته برنامه‌های پیشگیرانه برای کاهش حوادث و آسیب‌های شغلی به بیمه‌شدگان جامعه کار و تولید را نشان می‌دهد.

ثبت بیش از ۳۸ هزار حادثه شغلی برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی

آمار حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در این سال ۳۸ هزار و ۷۳۴ نفر شامل ۳۶ هزار و ۷۱۹ مرد و ۲ هزار و ۱۵ زن شاغل بیمه‌شده تأمین اجتماعی در حین کار آسیب دیده‌اند و این در حالی است که این آمار در سال قبل از آن بیشتر بوده، به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۵ هزار و ۹۰۴ بیمه‌شده شاغل شامل ۴۳ هزار و ۹۹۰ مرد و یک‌هزار و ۹۱۴ زن در جریان کار آسیب دیده‌اند.

بالاترین تعداد حادثه‌دیدگان شغلی تحت پوشش تأمین اجتماعی در سال قبل به ترتیب در استان‌های تهران، اصفهان و قزوین و کمترین آمار این حوزه در استان‌های خراسان شمالی، اردبیل و سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته است. در این بین در تمام مناطق کشور مردان، بیشتر از زنان شاغل بیمه‌شده مورد آسیب‌های جسمی قرار داشته‌اند.

حدود ۴۵ هزار عضو آسیب‌دیده کارگران در سال ۱۴۰۱

آمارهای مرتبط با عضو آسیب‌دیده کارگران بیمه‌شده تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته نشان می‌دهد که در این سال ۴۴ هزار و ۹۹۴ مورد عضو آسیب‌دیده بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به دلیل حوادث ناشی از کار شده است. همچنین داده‌های سال ۱۴۰۰ در این حوزه بیانگر کاهش آمار عضو جامعه کارگری در سال گذشته است؛ در این ارتباط تعداد ۵۳ هزار و ۲۷۱ نفر از افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی به دنبال حوادث ناشی با عضو آسیب‌دیده مواجه شده‌اند.

بیشترین آسیب‌های ناشی از کار در حوزه افراد بیمه‌شده تأمین اجتماعی در سال قبل منجر به ورود آسیب به دست، قطع انگشت پای راست و آسیب‌های ستون فقرات و کمر بوده و کمترین این آسیب‌ها نیز در حوزه‌های مغزی، پا، بازوی دست، انگشت دست، زانوی پا، انگشت پا، قطع انگشت پای چپ، ران و دنده‌ها ثبت شده است.

آسیب وارده به دست‌ها نیز به تنهایی حدود ۲۰ هزار مورد از حوادث کار و آسیب به جامعه کارگری تحت پوشش تأمین اجتماعی را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

بیشترین حوادث کار متوجه مجردان است

ضرب‌خوردگی بیشترین آسیب کارگران بیمه‌شده

براساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضرب‌خوردگی، سقوط کردن و لغزیدن و بریدگی و قطع اعضاء بالاترین آمار مربوط به نوع حادثه منجر به آسیب‌دیدگی نیروی کار تحت پوشش تأمین اجتماعی را شامل شده که در این بین ضرب‌خوردگی به تنهایی حدود ۱۰ هزار مورد از مجموع دلایل را به خود اختصاص داده است. این موضوع همچنین در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نیز بیشترین آمار این حوزه را شامل شده است.

حوادث ناشی از مواد سوزان، مسمومیت ناشی از گازگرفتگی و ریزش و ماندن زیرآوار نیز کمترین میزان وقوع حوادث حوزه کار از نظر نوع حادثه را در چارچوب بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شامل می‌شوند.

کارگران بی‌احتیاط بیشترین آسیب‌دیدگان حوادث کار

آمارهای مربوط به علت وقوع حادثه در حوزه شاغلان بیمه‌شده تأمین اجتماعی بیانگر این است که بی‌احتیاطی، عدم رعایت مقررات ایمنی و وسایل بی‌حفاظ مهم‌ترین علت‌های وقوع حادثه برای کارگران در سال گذشته بوده‌اند؛ به‌شکلی که بی‌احتیاطی نیروی کار با بیش از ۲۲ هزار مورد به تنهایی بیش از ۵۰ درصد علل رخداد حادثه را شامل شده است. در این بین اما تهویه نامطلوب، نور ناقص و لباس نامناسب کمترین علت‌های وقوع حوادث شغلی در محیط‌های کار محسوب می‌شوند.

دلایل دیگری نظیر وسائل معیوب، عدم استفاده از وسائل حفاظتی، عدم آموزش و فقدان آگاهی و ازدحام و بی‌نظمی تجهیزات از دیگر علت‌های وقوع حوادث ناشی از کار برای جامعه شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی به‌شمار می‌روند.

عامل بی‌احتیاطی نیرو کار شاغل در ۲ سال‌ پیش از این نیز با آمار بیش از ۲۶ هزار مورد، اصلی‌ترین علت رخداد حوادث ناشی از کار برای شاغلان بوده است.

۲۵ تا ۴۰ ساله‌ها در خطر حوادث شغلی

طبق آخرین داده‌های حودث ناشی از کار، افراد شاغل در چهار گروه سنی در محدوده ۲۵ تا ۴۰ سال بیشتر از دیگر گروه‌های شاغل بیمه‌شده تأمین اجتماعی در معرض آسیب‌های ناشی از حوادث کار قرار دارند.

بر این اساس، به ترتیب گروه‌های سنی ۳۵ تا ۳۹ ساله با بیش از هشت هزار و ۵۰۰ نفر، افراد ۳۰ تا ۳۴ ساله با تعدادی بالغ بر هفت هزار و ۸۰۰ نفر، شاغلان بیمه‌شده ۴۰ تا ۴۴ ساله با بیش از ۶ هزار نفر و نهایتاً ۲۵ تا ۲۹ ساله‌ها با حدود ۶ هزار نفر بالاترین تعداد حوادث شغلی را به خود اختصاص داده‌اند. در این حوزه نیز به ترتیب افراد صفر تا ۱۴ ساله با هفت مورد، شاغلان بالای ۷۰ سال با ثبت ۱۵ مورد و ۶۵ تا ۶۹ ساله‌ها نیز با تعداد ۳۳ مورد کمترین میزان آسیب‌دیدگی از حوادث کار را داشته‌اند.

آسیب شغلی در کمین مجردان

براساس خروجی آمار سالنامه وزارت کار، افراد شاغل مجرد تحت پوشش تأمین اجتماعی بیشتر از شاغلان متأهل در حوزه آسیب‌های جسمی محیط کار قرار دارند. آمارها حاکی است در سال گذشته تعداد ۲۱ هزار و ۳۳۴ نفر از مجردان شاغل در محیط کار آسیب دیده‌اند، این در حالی است که تعداد متأهلان شاغل بیمه‌شده تأمین اجتماعی در این سال ۱۷ هزار و ۴۰۰ مورد اعلام شده است.

روند آسیب بیشتر کارگران مجرد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نیز بر همین منوال بیشتر از نیروی کار متأهل ثبت شده است. آمارها همچنین بیانگر تعداد بیشتر آسیب‌دیدگان در سال‌های گذشته نسبت به سال‌جاری است.

بیشترین حوادث کار متوجه مجردان است

کارگران صبح‌ها آسیب می‌بینند

آمارهای حوادث ناشی از کار در سال قبل نشان از وجود بیشترین مخاطرات شغلی در محدوده زمانی صبح دارد؛ به‌گونه‌ای که براساس داده‌های این بخش، از مجموع حدود ۳۹ هزار حادثه شغلی برای نیروی کار تحت پوشش تأمین اجتماعی در سال گذشته ۲۵ هزار و ۸۰۲ مورد در زمان صبح کاری اتفاق افتاده است. همچنین به ترتیب شب‌ها با ۶ هزار و ۸۰۸ مورد و زمان عصر با ۶ هزار و ۱۲۴ مورد در رده‌های بعدی زمان آسیب‌های شغلی قرار دارند. در سه سال اخیر نیز بالاترین میزان آسیب شغلی در محدوده زمانی صبح متوجه جامعه کارگری شده است.

فوت ۴۵۵ کارگر بیمه‌شده تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱

آمارهای مربوط به کارگران فوت‌شده در حین کار نشان می‌دهد که در سال گذشته ۴۵۵ نفر از شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به دلیل حوادث مختلف ناشی از کار فوت شده‌اند که البته این آمار نسبت به سال قبل روند کاهشی داشته است. جمع فوت‌شدگان کارگری بیمه‌شده تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ نیز ۶۲۱ مورد اعلام شده است.

در مجموع آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از کار در سال قبل نیز ۳۶ مورد ازکارافتادگی کلی، ۶۴ نفر ازکارافتاده جزئی، یک‌هزار و ۶ مورد دریافت غرامت نقص عضو از سازمان تأمین اجتماعی و ۳۷ هزار ۱۷۳ نفر نیز به صورت بهبودی کامل اعلام شده است. تمامی موارد اشاره شده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن با کاهش مواجه شده است.

آمارها حاکی است سیستان و بلوچستان، البرز و اصفهان در بین استان‌های کشور بالاترین میزان حوادث ناشی از کار برای بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و خراسان رضوی، اردبیل و سمنان نیز کمترین میزان افراد آسیب‌دیده تحت پوشش تأمین اجتماعی را در اختیار دارند.

کد خبر: 65359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 13 =