انسان سالم، محور توسعه

  • زنان، دروازه‌های سلامت

    زنان، دروازه‌های سلامت

    تاثیر نقش تغذیه در سلامت، از دیرباز مورد توجه انسان‌ها بوده اما تعریف الگوی صحیح تغذیه و اولویت مصرف مواد غذایی در طی تاریخ و با توجه به سطح دانش بشر همواره دچار دگرگونی شده است. از آنجا که گستردگی علم تغذیه، مطالعات و یافته‌های وسیع دانشمندان این حوزه امکان ارائه توضیحاتی جامع و مختصر را برای رعایت تغذیه کامل فراهم نمی‌کند، در این گفتار توجه شما را از دریچه‌ای متفاوت به میزان اهمیت و تاثیر تغذیه بر سرنوشت انسان‌ها جلب می‌نمایم.