راست افراطی

  • رسانه‌های جریان اصلی و وظیفه دفاع از اشغالگران

    رسانه‌های جریان اصلی و وظیفه دفاع از اشغالگران

    آنچه با وجود جنگ وحشیانه و نسل‌کشی نیروهای اشغالگر با کمک حامیان غربی آنها در غزه رخ می‌دهد ماهیت بنگاه‌های خبری کلان غرب را کاملا شفاف کرده است. حذف و سانسور رنج و نسل‌کشی که بر فلسطینیان اعمال می‌شود، ارائه روایت‌های یک طرفه از طرف اشغالگران که بارها بدون دلیل و مدرک قانع‌کننده‌ای انتشار یافته و مصاحبه با نمایندگان کشتار برای توجیه جنایاتشان تنها بخش کوچکی از خدمت رسانه‌های غربی برای توجیه ماشین کشتاری است که نسل‌کشی را خوب جلوه می‌دهد و فلسطینیان را انسان‌های در خور توجه نمی‌داند.

  • اولین کمپین انتخاباتی راست افراطی فرانسه به آشوب کشیده شد

    اولین کمپین انتخاباتی راست افراطی فرانسه به آشوب کشیده شد

    برگزارکنندگان یک تجمع ضد نژادپرستی، به سمت کاندیدای راست افراطی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه حمله ور شده و یقه او را از پشت گرفتند.