مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر